جعبه شیرشلنگی

 

 

    

 

 

  

 

 

در این بسته بندی کالا بدون باز کردن درب از بیرون مشاهده می شود

صفحه اصلی بسته بندی بسته بندی شلنگی